مجموعه دستورالعمل هاي مديريت ريسک سالم منتشر شد

نوشته شده در تاریخ : 1393/12/04 - 12:42:21

  بانک مرکزی در راستاي بررسي مدل هاي موفق اجرايي در ساير کشورها، به تهيه مجموعه دستورالعمل هاي مديريت ريسک سالم منتشره توسط بانک مرکزي سنگاپور ( اکتبر 2002) اقدام کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، عمليات بانکداري به نحو روز افزوني با متغيرهاي جديدي مواجه است که مي‌تواند موجب بروز انواع ريسک در بانکها شود. بدون شک در خصوص بانکها بايستي توجه ويژه اي اعمال گردد زيرا بانك ها از يك طرف سرمايه‌هاي مردم را كه در قبال آنها مسئوليت دارند، در قالب سپرده جمع‌آوري كرده و از سوي ديگر با استفاده از اين وجوه، اقدام به انجام عمليات بانكي و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌کند.
 با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی بانك ها اثر می‌گذارند. برای مطالعه ریسک در بانك‌ها، باید تمام انواع ریسک ها را به صورت یک مجموعه، مورد بررسی قرار داد و براي نيل به اين هدف، باید ریسک ها در مرحله اول شناسايي و سپس به روشی نظام‌مند مدیریت کرد.
  بر اساس این گزارش، مجموعه حاضر رهنمود هايي را در خصوص ريسک هاي اعتباري، بازار و نقدينگي ارائه      مي نمايد و موارد با ارزشي را به عنوان چارچوب کلي به نظام بانکي آن کشور ارائه کرده است.  از جمله نقاط قوت اين رهنمودها، جامعيت امور و درنظر گرفتن تمام مسائل در نظام بانکي و سپس دادن اختيار عمل به هر يک از بانکهاي آن کشور براي تهيه سازکار مناسب براي عملياتي کردن توصيه هاي مذکور با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد هر بانک  مي باشد.
 اميد است موارد اشاره شده در اين مجموعه، از سوي مسئولين و کارشناسان مربوطه مورد عنايت قرار گرفته و به زودي شاهد برقراري و نهادينه شدن نظام‌هاي مديريت ريسک کارآمد که يکي از ارکان اصلي نظام حاکميت شرکتي خوب محسوب مي‌گردد، در تمام بانک ها و موسسات اعتباري باشيم.
 خاطر نشان مي سازد که در برخي موارد که دستورالعمل‌هاي مطروحه صرفاً براي شرکت هاي بيمه طراحي شده بود، از ترجمه آن خودداري شده است.