حساب های ملی سبز، حافظ محیط زیست در برنامه ششم توسعه است

نوشته شده در تاریخ : 1394/12/10 - 13:34:53

رییس کل بانک مرکزی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با عنوان «اقتصاد سبز دوران پساتحریم» خواستار توجه بیشتر به ملاحظات زیست محیطی در توسعه و رشد اقتصادی شد و از ایجاد حساب های ملی سبز در برنامه ششم توسعه خبر داد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با بیان اینکه به موازات رشد صنعت و جمعیت در قرن اخیر، محیط زیست به دلیل بهره داری های بی رویه دچار آسیب و تخریب شده است، گفت: نگاه به آینده و توجه به اتمام منابع ملی زیرزمینی همچون نفت و فرآورده های آن موجب شده است که برای ایجاد منابع پایدار توام با حفظ محیط زیست، برنامه ویژه ای طراحی و اجرا شود.
رییس کل بانک مرکزی دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی بدون توجه به مسائل زیست محیطی را معضل و چالش اساسی خواند و افزود: باید برای حفاظت از سرمایه ملی برنامه مشخصی داشته باشیم و اجازه ندهیم تخریب محیط زیست سرعت گیرد؛ از جمله این برنامه ها نیز اجرای ایده حساب های ملی سبز‌ است ، که آثار جانبی فعالیت های اقتصادی بر مسائل  محیط زیست  را مورد توجه قرارمی دهد‌.


وی توجه به رشد اقتصادی با نگاه به حفظ محیط زیست  را منشاء ایده ارزش گذاری منابع طبیعی در حساب های ملی بیان کرد و گفت: ارزش گذاری منابع محیط زیست در حساب های ملی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و ایده مثبتی است،  ضمن آنکه خوشبختانه با ابتکار رییس سازمان محیط زیست این ایده در هیات دولت مطرح شده است و در برنامه ششم توسعه با همکاری سایر دستگاه ها از جمله سازمان محیط زیست  عملیاتی خواهد شد . 
رییس شورای پول و اعتبار "اقتصاد سبز" را مدل توسعه اقتصادی بر پایه دانش اقتصاد محیط زیست  دانست و گفت: این اقتصاد دارای مزیت هایی چون شناسایی ارزش سرمایه های طبیعی، کاهش جنگل زدایی، محوریت در فقرزدایی و افزایش بهره وری در انرژی  است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح اینکه توجه به آثار جانبی هر فعالیت اقتصادی و ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی از اهداف اقتصاد سبز است، افزود: تعیین هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست، به کارگیری اهرم های سیاستگذاری جهت دستیابی به اهداف کاهش آلودگی از جمله مالیات سبز و جریمه آلودگی ها از دیگر موضوعات اساسی در این اقتصاد است.