شاخص بهای تولیدکننده بهمن ماه

نوشته شده در تاریخ : 1394/12/06 - 12:38:57

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در بهمن ماه 1394 به عدد 214.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش داشته است.
-  شاخص مذکور در بهمن ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.4 درصد افزایش داشته است.
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1393 به‌میزان 5.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.