عملکرد تسهیلات پرداختی بانک ها در 9ماهه سال 1394

نوشته شده در تاریخ : 1394/11/04 - 15:19:45

 تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1394 به بخش های اقتصادی مبلغ 2665.0‌هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته مبلغ 283.3هزار ميليارد ريال (معادل 11.9 درصد) افزايش داشته است.

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 9 ماهه سال جاری 775.9‌هزار میلیارد ریال (معادل 29.1 درصد) بوده که نسبت به 9 ماهه سال گذشته 37.9 هزار میلیارد ریال (معادل 5.1 درصد) افزايش داشته است.

 

جدول شماره 2 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 9 ماهه سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال جاری مبلغ 1676.9 هزار میلیارد ریال معادل 62.9 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته مبلغ 248.4 هزار میلیارد ریال معادل 17.4درصد افزايش داشته است.
 در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال جاری معادل 643.9 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 1676.9هزار میلیارد ریال) است.
         ملاحظه مي‌شود از 775.9 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل 83.0 درصد آن (مبلغ 643.9 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری مي‌باشد.
       

         

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک ها، افزايش بهره‌وري بانک ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.