جلسه شورای پول و اعتبار فردا تشکیل نمی شود

نوشته شده در تاریخ : 1394/07/13 - 18:21:44

 

به آگاهی می رساند؛ با توجه به بررسی احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه در جلسه فوق العاده عصر سه شنبه هیات وزیران ، جلسه شورای پول و اعتبار فردا سه شنبه 14 مهر 94 برگزار نمی شود.

                                                               
                                                                             روابط عمومی
                                                              بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران