اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي استاندارد سازی شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/19 - 08:44:07

شوراي پول و اعتبار اساسنامه‌هاي نمونه‌اي را برای بانک‌هاي تجاري غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي مورد تصویب مجدد قرار داد و  برای اجرا  به شبکه بانکی کشور (به‌استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه رسالت و مهر ايران) ابلاغ کرد تا هنگام تغيير و اصلاح اساسنامه خود، مراتب را ملاک عمل قرار دهند.
   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ شوراي پول و اعتبار با هدف ايجاد ساختار و چارچوب استاندارد براي اساسنامه بانک‌هاي تجاري غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي و کمک به تسهيل و تسريع در تصويب اساسنامه‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي در شرف تأسيس و نيز بانکهای موجود، اساسنامه‌هاي نمونه‌اي را تصويب نمود.
لازم به ذکر است؛ اساسنامه فوق طي بخشنامه‌هاي شماره 377538/92 مورخ 22/12/1392 و شماره 120260/93 مورخ 2/5/1393 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود.
  گفتنی است؛ پس از ابلاغ نمونه اساسنامه‌هاي‌ مذکور، همکاري و همراهي کم‌نظيري از سوي قريب به اتفاق بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي مشمول معمول شد که بدين‌وسيله از اهتمام و احترام شبکه بانکي کشور به مصوبات فوق‌الذکر قدرداني مي‌شود.
این گزارش می افزاید؛ شوراي پول و اعتبار با ملغي‌الأثر نمودن مصوبات پيش‌گفته و به استناد اختيارات مقرر در بند‌هاي ج، د و ه ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور، ماده 20 آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 130671/ت 48436 ه مورخ 4/11/1393 هيأت وزيران، ماده 19 آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها‌ موضوع تصويب‌نامه شماره 100998/ت 48367 ه مورخ 2/5/1392 هيأت وزيران و اصلاحيه‌هاي پس از آن، اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي را که بانک‌ها و مؤسسات مزبور لازم است در زمان تأسيس و يا تغيير اساسنامه خود مطمح‌نظر داشته باشند، در قالب مجموعه‌ای مورد تصويب مجدد قرار داد.