اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال حواله

نوشته شده در تاریخ : 1393/11/16 - 13:21

شما باید اطلاعات زیر  از مقصد ارسال حواله را به ما بدهید :

نام بانک :

شعبه بانک :

آدرس  پستی بانک :

نام صاحب حساب :

شماره حساب :

نام شهر و کشور :

کد سویفت : SWIFT

نام و نام خانوادگی دریافت کننده وجه :

شماره تلفن:

نام شهر و کشور :