به روزرسانی درخواست‌هاي تأسيس صرافي

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/12 - 12:02:30

بــــانک مرکزي پس از تصويب و ابلاغ  دستورالعمل جديد نـــاظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها در تاريخ 28/5/1393 توسط شوراي پول و اعتبار، رسيدگي به تمام تقاضاهاي تأسيس صرافي واصله به اين بانک را در دستور کار قرار داد و ضمن مکاتبه رسمي با بيش از دوهزار نفر از متقاضيان واجد شرايط، نسبت به اخذ مدارک و مستندات لازم به منظور معرفي آنان به مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام کرد که پس از تکميل مراحل رسيدگي، اين افراد به عنوان صراف جديد وارد بازار ارز کشور می شوند.
بررسي درخواست‌هاي واصله در حال حاضر به‌روز شده و در سريع‌ترين زمان ممکن مورد رسيدگي و پردازش قرار مي‌گيرد. از این رو به اطلاع تمام متقاضيان تأسيس صرافي مي‌رساند هرگونه نقل و انتقال و واگذاري اولويت رسيدگي به تقاضاي صرافي فاقد وجاهت بوده و تغييري در برنامه رسيدگي وفق زمان‌بندي پيش‌بيني شده ايجاد نمي کند.
پذيرش تقاضاي تأسيس صرافي صرفاً از طريق سامانه بازار غير متشکل پولي به آدرس Nbfi.cbi.ir امکان پذير است و رسيدگي به تقاضاهاي واصله به صورت روزانه در برنامه کاري بانک مرکزی قرار دارد و با واجدين شرايط برای اخذ مدارک و مستندات لازم مکاتبه مي‌شود.
 تاکید می‌شود تقاضاهايي که خارج از سامانه یاد شده ارسال شوند فاقد اعتبار بوده و ترتيب اثر داده نخواهند شد.