شاخص بهای تولید کننده در ایران

نوشته شده در تاریخ : 1393/11/07 - 15:54:50

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه  100=1390  به شرح ذیل است:
-  شاخص بهای تولید کننده در ‌ایران در دی ماه 1393 در عدد  209.2بدون تغيير باقی ماند.
-  شاخص مذکور در دی ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل12.7 درصد افزایش داشته است.
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1392 به‌میزان15.8 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.