افزایش 8·1 درصدی تسهیلات پرداختی بانکها طی دو ماهه اول سال جاری

نوشته شده در تاریخ : 1394/04/31 - 13:54:29

 تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 2 ماهه سال 1394 به بخشهای اقتصادی مبلغ346.2 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با 2 ماهه سال گذشته مبلغ26.1 هزار ميليارد ريال (معادل8.1 درصد) افزايش داشته است.
 جدول شماره یک، بیانگر سهم بخش ها از تسهیلات پرداختی بانک ها می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی 2 ماهه سال جاری104.4 هزار میلیارد ریال (معادل30.2 درصد) بوده که نسبت به 2 ماهه سال گذشته4.2 هزار میلیارد ریال (معادل3.8 درصد) کاهش داشته است.
جدول شماره 2 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 2 ماهه سال جاری می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی 2 ماهه سال جاری مبلغ232.2 هزار میلیارد ریال معادل67.1 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با 2 ماهه سال گذشته مبلغ40.4 هزار میلیارد ریال معادل21.0درصد افزايش داشته است.
جدول شماره 2 نشان می دهد سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 2 ماهه سال جاری معادل89.0 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص38.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ232.2 هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
         گفتنی است از104.4 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل85.2 درصد آن (مبلغ 89.0 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری مي‌باشد.
  شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود.
از سوی دیگر، ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره‌وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح های اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.