گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال1400- کاهش قیمت نسبت به ماه قبل

نوشته شده در تاریخ : 1400/02/07 - 11:19:32

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال1400/ کاهش قیمت نسبت به ماه قبل