مجوز واردات با ارز متقاضی از قبل وجود داشته است- یک میلیارد دلار تامین ارز واردات هنوز در گمرک اظهار نشده است

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/15 - 16:29:30

مجوز واردات با ارز متقاضی از قبل وجود داشته است/ یک میلیارد دلار تامین ارز واردات هنوز در گمرک اظهار نشده است