دستور رییس کل بانک مرکزی برای اختصاص امکانات و پاسخگویان بیشتر به مراجعان ارزی-مراجع قضایی پیگیر رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ هستند

نوشته شده در تاریخ : 1399/06/30 - 16:10:44

دستور رییس کل بانک مرکزی برای اختصاص امکانات و پاسخگویان بیشتر به مراجعان ارزی/مراجع قضایی پیگیر رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ هستند