توافق ارزی میان ایران و عراق در مراحل نهایی- تقاضا‌ی ارزی بازار داخلی تامین می‌شود

نوشته شده در تاریخ : 1399/04/31 - 11:43:03

توافق ارزی میان ایران و عراق در مراحل نهایی/ تقاضا‌ی ارزی بازار داخلی تامین می‌شود