تأمین ارز واردات به رقم 6·2 میلیارد یورو رسید

نوشته شده در تاریخ : 1399/04/09 - 09:03:47

تأمین ارز واردات به رقم 6.2 میلیارد یورو رسید