صادرکنندگان حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند

نوشته شده در تاریخ : 1399/04/07 - 21:17:28

صادرکنندگان حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند