شاخص بهای تولیدکننده در ایران

نوشته شده در تاریخ : 1394/04/07 - 10:43:46

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390  به شرح ذیل است:
-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در خرداد ماه 1394 به عدد 214.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزايش يافت.
-  شاخص مذکور در خرداد ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7.5 درصد افزایش داشته است.
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1393 به‌میزان 12.0 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.