شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

نوشته شده در تاریخ : 1394/04/04 - 23:15:32

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند که حسب ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مرکز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي انتشار آمار در کشور، اخيراً آمار نرخ تورم در مناطق شهري ايران در خردادماه 1394 را منتشر نموده است.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب بند "ج" ماده فوق‌الاشاره و در ادامه روند گذشته، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي در خردادماه 1394 را محاسبه نموده است. در اين راستا و درجهت پاسخگويي به نيازهاي محاکم و مراجع قضايي و استفاده پژوهشگران و مجامع علمي و کارشناسي و ساير استفاده کنندگان از آمار بانک مرکزی، خلاصه نتايج به ‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه 1394 به عدد225.5 رسيد که نسبت به ماه قبل1.7 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در خردادماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.2 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به خردادماه 1393 معادل15.6 درصد مي‌باشد.