شاخص كل توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور در سال 1393

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/31 - 10:31:00

شاخص كل توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور در سال 1393 برمبناي سال پايه 1390 به عدد 92.9 رسید كه در مقايسه با سال 1392 معادل 6.7 درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در گزارش «شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور در سال 1393 » که از سوی اداره آمار اقتصادی منتشر شده، آمده است: در سال 1393 شاخص توليد 14 گروه صنعتي در مقايسه با سال 1392 افزايش داشته اند كه گروه "صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر" با رشدي معادل 51.2 درصد بيشترين ميزان رشد را تجربه كرده است...