وضعیت تطبیقی مانده مطالبات غیرجاری بانک ها اعلام شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/26 - 13:25:16

  وضعیت مانده مطالبات غیرجاری بانک ها اعلام شد.      
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نسبت خالص مانده مطالبات غيرجاري به مانده خالص تسهيلات (ريالي) غيردولتي بانک ها در پايان اسفند ماه 1393 ، اسفند 1392 و اسفند 1391 نشان مي دهد بيشترين سهم از منابع بانک ها در بخش صنعت و معدن ( با 13.9 ، 16.2 و 17.5درصد نسبت مطالبات غيرجاري به ترتيب در پايان اسفند1393 ، اسفند 1392 و اسفند 1391 ) مي باشد.
     مانده مطالبات غیرجاری در بخش کشاورزی در اسفند ماه 1393 نسبت به اسفند ماه 1392 و اسفند ماه 1391 به ترتیب 1.9 و 4.3 واحد درصد کاهش یافته است.
     این نسبت در بخش صنعت و معدن در اسفند ماه 1393 نسبت به مقاطع اسفند ماه 1392 و 1391 به ترتیب 2.3 و 3.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
     در بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه در اسفند ماه 1393 نسبت به مقاطع اسفند ماه 1392 و 1391 به ترتیب 1.2 و 2.4 واحد درصد کاهش یافته است.