لزوم استفاده سپام در صدور ضمانت نامه ها

نوشته شده در تاریخ : 1394/02/14 - 09:49:47

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه ای به شبکه بانکی بر لزوم استفاده از سپام در صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به دليل بروز برخي مشکلات و ابهامات براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و مشتريان آن‌ها در ارتباط با ضمانت‌نامه‌هاي بانکي ريالي و نيز لزوم استفاده از سامانه‌هاي بانکداري الکترونيک در اين زمينه، نسبت به بازنگري کلي و اصلاح «آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از سوي بانک‌ها» اقدام نمود و نهايتاً نسخه جديد آيين‌نامه يادشده تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (ريالي)» در يک‌هزار و يک‌صد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 9/2/1393 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. همان‌طور که در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/4/1393 اين بانک، موضوع ابلاغ دستورالعمل مذکور به شبکه بانکي کشور اعلام گرديد، به منظور اعمال نظارت و کنترل بيشتر از سوي واحدهاي ذي‌ربط در مؤسسات اعتباري و همچنين از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي ريالي، مؤسسات اعتباري موظف شدند به ازاي صدور هر ضمانت‌نامه بانکي، نسبت به اخذ يک شماره اختصاصي از سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي بانک مرکزي (سپام) اقدام نموده و هريک از رويدادهاي صدور، اصلاح، تمديد، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت‌نامه‌هاي بانکي را در اين سامانه ثبت نمايند.
با عنايت به موارد فوق‌الذکر، در حال حاضر استفاده از سامانه سپام براي ثبت هريک از رويدادهاي صدور، اصلاح، تمديد، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت‌نامه‌هاي بانکي ريالي، مطابق با مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (ريالي)» از سوي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي الزامي مي‌باشد.
 در همين راستا، بانک مرکزی ضمن برخورد قانوني با متخلفين از ضوابط جاري در اين خصوص، از تاريخ 1/3/1394 نسبت به اعلام رسمي «بي‌اعتبار بودن ضمانت‌نامه‌هاي صادره فاقد شماره اختصاصي قابل پيگيري از سپام»، از طريق رسانه‌هاي عمومي اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد.
در این بخشنامه، ضمن تأکيد مجدد بر اجراي دقيق مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (ريالي)» بر   نظارت لازم و کافي  بر حسن اجراي آن تصریح شده است.