موضوع ورشکستگی بانک ها خلاف واقع است - منافع عمومی فدای اغراض سیاسی نشود

نوشته شده در تاریخ : 1396/01/28 - 10:25:39

موضوع ورشکستگی بانک ها خلاف واقع است / منافع عمومی فدای اغراض سیاسی نشود