اصلاح اساسنامه بانک رفاه در شورای پول و اعتبار تصویب شد

نوشته شده در تاریخ : 1395/12/18 - 11:00:33

شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و سي‌امين جلسه خود، اصلاح اساسنامه بانک رفاه کارگران را مطابق با اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي در 147 ماده و 22 تبصره، تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه سال 1395 که عصر دیروز سه شنبه در ساختمان بانک مرکزی تشکیل شد، همچنين مقرر کردند سازمان تأمين اجتماعي با توجه به محدوديت مقرر در ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، طي يک برنامه زمان بندي مشخص و معين حداکثر ظرف مدت يک سال، نسبت به واگذاري مازاد حدود تملک سهام بانک رفاه کارگران، به طورمستقيم و غيرمستقيم، تا سقف 90 درصد به بخش غيردولتي و کاملاً مستقل از سازمان يادشده اقدام کند.