فراخوان مقاله با موضوع «استقلال بانک مرکزي»

نوشته شده در تاریخ : 1395/09/29 - 09:15:41

فراخوان مقاله با موضوع «استقلال بانک مرکزي»

بانک مرکزي با توجه به اهمیت بسیار بالاي استقلال نهاد سياستگذار پولي، در نظر دارد به منظور بررسي و تبيين ضرورت، ابعاد و آثار اقتصادي موضوع یاد شده، ويژه نامه‌اي با محوريت «استقلال بانک مرکزي» منتشرکند. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از پژوهشگران و کارشناسان اقتصادي دعوت مي‌شود آثار پژوهشي خود را حداکثر تا تاريخ 1396/3/31 به آدرس پست الکترونيک ravand@cbi.ir ارسال کنند. 
ضمناً مقالات تاييد و چاپ شده  مورد حمایت و تقدیر مالی قرار خواهند گرفت.
گفتنی است امروزه «استقلال بانک مرکزي» به عنوان يک اصل پذيرفته شده اقتصادي، راهکاري مهم و کليدي براي ثبات قيمت‌ها و کارايي سياست پولي به شمار مي‌آيد. مطالعات تجربي نيز نشان مي‌دهد بازنگري نقش و کارکرد بانک مرکزي و اعطاي استقلال به بانک‌هاي مرکزي تاثير به سزايي در کنترل تورم داشته است. چنانکه در دو دهه اخیر بسياري از کشورها به طور همه جانبه‌اي قانون و يا اساسنامه بانک مرکزي خود را در جهت استقلال بيشتر تغيير داده‌اند. بدیهی است تحقق استقلال، علاوه بر ايجاد نهادهاي قانوني مرتبط نيازمند شکل‌گيري اراده فراگير، اجماع سياسي، اجتماعي و اقتصادي و درک بيش از پيش مسئله است.